Privacyverklaring

U kunt de onderstaande privacyverklaring ook als PDF-bestand downloaden.
De maatschap NeXT advocaten is gevestigd aan de Ringbaan West 195 te (5037 PB) Tilburg.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op onze dienstverlening en (het gebruik van) de website www.nextadvocaten.nl.

Het is mogelijk dat wij bij onze dienstverlening en bij het gebruik van onze website persoonsgegevens verwerken en deze onder andere ook delen met onze ICT-leverancier (BaseNet). Wij respecteren uw persoonsgegevens en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Er wordt met deze Privacyverklaring uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan degene wiens persoonsgegevens wij verwerken.

Wij verwerken de persoonsgegevens om onze diensten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te optimaliseren en met u als betrokkene te kunnen communiceren. U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van onze nieuwsuitingen of andere vormen van communicatie-uitingen.

De gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hieronder te noemen doelen:

 • Het verlenen van juridische dienstverlening, waaronder het uitvoeren van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • Innen van declaraties;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Marketing- en communicatieactiviteiten, zoals om u (met toestemming) in ons nieuwsbriefbestand op te nemen en periodiek nieuwsbrieven aan u toe te sturen, dan wel anderszins, ongevraagd, met u te communiceren;
 • Vanwege technische redenen, zoals de optimalisatie van onze website.

We verwerken de navolgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscale relevante gegevens en de daarbij behorende correspondentie, browsergegevens, apparaatgegevens, tijdsduur van uw bezoek, pagina’s die uw bezoekt en de volgorde daarvan.

Deze persoonsgegevens verwerken wij, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt. U heeft altijd het recht om uw toestemming in te trekken of bepaalde gegevens niet te verstrekken. Zonder uw contactgegevens kunnen wij echter geen antwoord geven op uw vragen of informatie aan u verstrekken.

De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is gelegen in artikel 6 van de AVG, zoals:

 1. de wettelijke verplichtingen;
 2. de uitvoering van de overeenkomst;
 3. de verkregen toestemming en
 4. het gerechtvaardigd belang (voor het plaatsen van bijvoorbeeld functionele en analytische cookies).

Wij delen alleen de aan ons verstrekte persoonsgegevens met derden voor zover dat noodzakelijk is voor de dienstverlening en met in achtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Bij behandeling van de dossiers werken wij samen met bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders, medische specialisten, rechtsbijstandsverzekeraars, administratie- en accountantskantoren, belastingadviseurs etc. Eventuele andere derden zijn bijvoorbeeld de partijen die nieuwsberichten en andere communicatie voor ons verzorgen.

Met derde partijen die namens en in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken, worden verwerkingsovereenkomsten gesloten waardoor de derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

Wij bewaren de persoonsgegeven die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist.

Op uw verzoek wordt inzichtelijk gemaakt welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. U kunt ons daarnaast verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren, of zelfs te verwijderen. Wij zullen u op de hoogte stellen van deze verzochte correctie, verzoek tot verwijderen of het verzoek tot inzage.

Indien en voor zover u bezwaar maakt tegen verwerking van persoonsgegeven kunt u ons ook verzoeken de verwerking (tijdelijk) te beperken. Indien en voor zover de verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming gebeurt, kunt u deze toestemming altijd weer intrekken.

De verzoeken betrekking hebbend op de verwerking van persoonsgegevens kunnen alleen betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Indien en voor zover u een klacht over uw privacy in relatie tot ons hebt, kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wij behoudens ons het recht voor om deze Privacyverklaring op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen zullen op de website gepubliceerd worden.

Indien u vragen, opmerkingen en/of klachten heeft ten aanzien van deze Privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met NeXT advocaten, Ringbaan West 195, 5037 PB Tilburg, info@nextadvocaten.nl.

september 2018