Algemene voorwaarden

U kunt de onderstaande algemene voorwaarden ook als PDF-bestand downloaden.

1    NeXT advocaten is een maatschap, bestaande uit praktijkvennootschappen, die zich het beoefenen van de rechtspraktijk ten doel stelt. De maatschap is gevestigd te Tilburg. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere gewijzigde, aanvullende of vervolgopdracht en alle overige werkzaamheden, die aan NeXT advocaten worden gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens NeXT advocaten bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

2    Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door NeXT advocaten. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat ziet op de situatie dat het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd, alsmede de toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan meerdere personen een opdracht wordt gegeven, worden uitdrukkelijk uitgesloten.

3    De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door NeXT advocaten uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, kunnen derden geen rechten ontlenen aan de inhoud van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of de uitvoering daarvan.

4    NeXT advocaten zal het inschakelen van derden, indien mogelijk, in overleg doen met de opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De opdrachtgever machtigt NeXT advocaten om alle voorwaarden, waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen, die in de relatie tussen NeXT advocaten en derden gelden of die door derden worden bedongen, te aanvaarden. NeXT advocaten zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. NeXT advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.

5    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke tarief, welk tarief periodiek door NeXT advocaten wordt vastgesteld. De betalingstermijn wordt op de factuur aangegeven.

6    Indien de uitvoering van een opdracht door neXT advocaten leidt tot aansprakelijkheid, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitbetaald onder de door NeXT advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het ter zake geldend eigen risico.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in deze bepaling genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door NeXT advocaten in rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, tot een maximum van € 100.000,00.

7    NeXT advocaten is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever, op het moment waarop de aansprakelijkheid ontstaat, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens NeXT advocaten.

8    Aanspraken op schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij een bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

9    De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar NeXT advocaten is gevestigd.

10    NeXT advocaten behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden wordt gepubliceerd op de website www.nextadvocaten.nl.