Actualiteiten

Bestuursrechter past evenredigheidsbeginsel toe bij gebonden besluiten

02-04-2024 | Bij uitspraak van 26 maart 2024 van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB), ECLI:NL:CBB:2024:190, wordt de toepassing van een gebonden bevoegdheid getoetst aan het evenredigheidsbeginsel. Er wordt geoordeeld Meer >

Ontruiming woning en artikel 8 EVRM

23-02-2024 | De Hoge Raad heeft op 12 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:25, in een arrest bepaald dat, indien een huurder bij een vordering tot ontruiming van een woning een beroep doet op de Meer >

Rechtsgevolgen Didam-arrest?

Rechtsgebied: | Door: mr. drs. Bart Bollen,
10-08-2023 | Het is nog steeds onduidelijk wat de rechtsgevolgen van het Didam-arrest zijn. Voor alle duidelijkheid: in het Didam-arrest van 26 november 2021 heeft de Hoge Raad – kort gezegd – Meer >

Pas op bij all-in huurprijs voor woonruimte

10-08-2023 | Bij een all-in huurprijs voor woonruimte, dat wil zeggen dat er één prijs afgesproken wordt voor zowel de kale huur als de servicekosten (waaronder nutsvoorzieningen) bestaat enerzijds het risico dat Meer >

Wees gewaarschuwd voor de turboliquidatie

26-07-2023 | Per 15 november 2023 treedt de ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ in werking. De tijdelijke wet heeft betrekking op de ontbinding en liquidatie op eigen initiatief van de vennootschap en heeft Meer >

Inflatie en huurprijsindexering – eerste uitspraak

07-07-2023 | Huurovereenkomsten voor bedrijfsruimte en huurovereenkomsten voor geliberaliseerde woonruimte bevatten doorgaans een indexeringsclausule. Zo wordt in de praktijk veelvuldig gebruik gemaakt van de modelhuurovereenkomsten van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), Meer >

Afschaffen tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimte

14-04-2023 | In de Tweede Kamer is een initiatiefvoorstel voor een wet, tot het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimte ingediend door de parlementariërs Nijboer en Grinswis (Wet vaste huurcontracten). De Meer >

Extrapolatie van wederrechtelijk verkregen voordeel kritisch bekeken

Rechtsgebied: | Door: mr. Suzanne Brinkman,
23-03-2023 | De Hoge Raad oordeelde op 21 februari 2023 opnieuw over extrapolatie en ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (WVV). Extrapolatie houdt in dat de ontnemingsrechter een periode bepaalt die representatief zou Meer >

Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2024 definitief

20-03-2023 | Op 14 maart jl. heeft de Eerste Kamer met ruime meerderheid voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari a.s. gestemd. Er moet nog een aantal ICT-problemen opgelost worden Meer >

Omgevingswet opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2024

27-01-2023 | Heden heeft minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) per brief de beide kamers het Koninklijk Besluit, dat ziet op de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024, toegestuurd. Meer >

Porthos-uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, exit bouwvrijstelling voor stikstof

03-11-2022 | In een tussenuitspraak van 2 november 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat de zogenaamde bouwvrijstelling voor de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden in strijd is Meer >

NeXT advocaten zoekt advocaten

05-07-2022 | Who’s NeXT: NeXT advocaten staat voor daadkracht en resultaat. Bij NeXT advocaten houden we van aanpakken en verlenen we hoogwaardige juridische diensten aan een keur aan cliënten. Onze cliënten bestaan Meer >

Rijbewijs bijna ten onrechte ongeldig verklaard

Rechtsgebied: | Door: mr. Suzanne Brinkman,
14-02-2022 | Het OM heeft met de strafbeschikking een instrument in handen om de enorme voorraden strafzaken eenvoudig weg te werken. De rechtsbescherming van de verdachte in kwestie krijgt niet altijd de Meer >

Verder uitstel invoering Omgevingswet

02-02-2022 | De nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, minister De Jonge, heeft op 1 februari 2022 de Eerste en Tweede Kamer laten weten dat hij niet vasthoudt aan de inwerkingtredingsdatum Meer >

Huur en corona: De Hoge Raad geeft antwoord

05-01-2022 | Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad de lang verwachte antwoorden gegeven op de prejudiciële vragen die de kantonrechter te Roermond op 31 maart 2021 aan haar stelde aangaande Meer >

“Varkens in nood” uitzondering in beroepsprocedures geldt niet bij reguliere procedures

06-10-2021 | Op 4 mei 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat je geen zienswijze hoeft te hebben ingediend om toegang te krijgen tot de bestuursrechter in Meer >

Huur en Corona: relevante uitspraak gerechtshof Amsterdam over het meewegen van TVL bij het bepalen van huurkorting

20-09-2021 | Op 14 september 2021 heeft het gerechtshof Amsterdam een relevant arrest gewezen aangaande het onderwerp corona en huur. De uitspraak is met name relevant ten aanzien van de wijze waarop Meer >

Niet langer ambtshalve beoordelen ’tijdig ingediend rechtsmiddel’

Rechtsgebied: | Door: mr. Nyree van Heel,
16-09-2021 | Op 9 juli 2021 komt de Centrale Raad van Beroep in een gemengde kamer, met daarin de presidenten van de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het Meer >

Nyree van Heel beëdigd

27-08-2021 | Op vrijdag 27 augustus 2021 is onze collega Nyree van Heel door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant beëdigd tot advocaat. Wat een mooi moment voor haar en ons kantoor. Zij zal onze sectie Meer >

Stikstofwet gaat in per 1 juli 2021 !

22-06-2021 | De Wet stikstofreductie en natuurverbetering en het bijbehorende Besluit stikstofreductie en natuurverbetering treden per 1 juli 2021 in werking. De wet regelt een stikstofreductie van 40% in 2025, in 2030 Meer >

De Omgevingswet in werking per 1 juli 2022 !

27-05-2021 | De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in een brief van heden aan de beide Kamers aangegeven dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet verplaatst wordt van 1 januari 2022 Meer >

Niet belanghebbende kan onder omstandigheden in beroep tegen omgevingsbesluit

Rechtsgebied: | Door: mr. drs. Bart Bollen,
07-05-2021 | Bij uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 april 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de mogelijkheid om tegen een omgevingsrechtelijk besluit op te kunnen komen Meer >

Hoge Raad buigt zich over corona en huurkorting; Rechtbank Limburg stelt prejudiciële vragen

Rechtsgebied: | Door: mr. Remco Bressers,
19-04-2021 | In mijn eerdere artikelen over Corona en Huur schreef ik dat op grond van de jurisprudentie van het afgelopen jaar over het onderwerp Corona en Huur, een huurder in beginsel Meer >

Raad van State verruimt toegang tot bestuursrechter bij omgevingsrechtelijke besluiten

Rechtsgebied: | Door: mr. drs. Bart Bollen,
19-04-2021 | Bij uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 april 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:786) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de mogelijkheid om tegen een Meer >

Update Huur en Corona – eerste vonnissen in bodemprocedures

11-02-2021 | Nadat een aantal Voorzieningenrechters vonnissen heeft gewezen in zaken over huurbetalingsverplichtingen en de gevolgen van de corona-crisis, waaronder de in dat kader door de overheid genomen maatregelen, zijn over dit Meer >

Voordeelberekening op basis van extrapolatie

Rechtsgebied: | Door: mr. Suzanne Brinkman,
30-10-2020 | Door mr. David Souisa, student-stagiair bij NeXT advocaten Op 29 september 2020 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de toepassing van extrapolatie in een ontnemingsprocedure. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft Meer >

Huurder moet bewijzen dat hij in de woning zijn hoofdverblijf heeft

12-10-2020 | In het arrest van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 28 april 2020 heeft het Gerechtshof bepaald dat een beding in de algemene voorwaarden van een huurovereenkomst met betrekking tot een woning, Meer >

Eenmalig inzamelen puin niet strafbaar door de Wet milieubeheer

Rechtsgebied: | Door: mr. Suzanne Brinkman,
27-07-2020 | Het Gerechtshof Den Haag oordeelde op 6 juli 2020 dat het eenmalig, incidenteel inzamelen van een bedrijfsafvalstof door iemand die zich daar doorgaans niet mee bezig houdt, niet strafbaar is. Meer >

Politie en toezichthouden

Rechtsgebied: | Door: mr. Suzanne Brinkman,
22-07-2020 | Op 30 juni 2020 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de bevoegdheden van opsporingsambtenaren. Kort en goed komt deze uitspraak erop neer dat opsporingsambtenaren, zoals agenten, tijdens een onderzoek Meer >

Inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen uitgesteld

26-05-2020 | Op 17 april 2020 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken de Tweede Kamer bericht dat de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen uitgesteld wordt. Die wet ziet op Meer >

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet

20-05-2020 | Inmiddels is er tussen het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen overeenstemming bereikt over de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Minister van Binnenlandse Meer >

Leemte in Wet Milieubeheer

Rechtsgebied: | Door: mr. Suzanne Brinkman,
21-04-2020 | Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelde op 7 april 2020 een bedrijf tot een voorwaardelijke geldboete van € 2.000,- wegens overtreding van de Wet Milieubeheer voor iets dat niet goed is geregeld Meer >

Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet

02-04-2020 | De Minister van Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, heeft op 1 april 2020 de Kamer laten weten dat de implementatie en inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld wordt. De oorspronkelijke Meer >

Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet

02-04-2020 | De Minister van Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, heeft op 1 april 2020 de Kamer laten weten dat de implementatie en inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld wordt. De oorspronkelijke Meer >

Strafrecht en Wet op de gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Rechtsgebied: | Door: mr. Suzanne Brinkman,
25-03-2020 | Op 22 maart 2019 deed het Gerechtshof Den Haag voor de tweede maal uitspraak in een strafzaak tegen een leverancier van gewasbeschermingsmiddelen. Deze werd door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd Meer >

Strafrecht en Wet op de gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Rechtsgebied: | Door: mr. Suzanne Brinkman,
25-03-2020 | Op 22 maart 2019 deed het Gerechtshof Den Haag voor de tweede maal uitspraak in een strafzaak tegen een leverancier van gewasbeschermingsmiddelen. Deze werd door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd Meer >

Nieuw delict in het verkeer – roekeloos rijden zonder gevolgen voor anderen

Rechtsgebied: | Door: mr. Suzanne Brinkman,
24-03-2020 | In de media is regelmatig veel te doen over roekeloos rijgedrag. Er zijn talloze verkeersongelukken te noemen waarbij de automobilist in kwestie een reeks aan verkeersovertredingen beging toen hij een Meer >

Hoge Raad: hoger beroep tegen beslissing TUL blijft mogelijk

Rechtsgebied: | Door: mr. Suzanne Brinkman,
24-03-2020 | De Hoge Raad bevestigde op 6 maart 2020 dat het ook na de invoering van Wet USB nog mogelijk is om in hoger beroep te gaan de vordering TUL. Zoals Meer >

Praktische tips voor verhuurder en huurder om de Corona-crisis het hoofd te bieden

Rechtsgebied: | Door: mr. Remco Bressers,
19-03-2020 | In deze moeilijke tijden gaan wij u niet vermoeien met de leerstukken onvoorziene omstandigheden, overmacht, de huurrechtelijke gebrekenregeling, enz. Veel huurders van horecapanden en retailpanden komen door het coronavirus acuut Meer >

Ontwikkelingen rechtspraak vorderingen TUL

Rechtsgebied: | Door: mr. Suzanne Brinkman, mr. Rob Milo,
19-02-2020 | In ons bericht van 17 januari 2020 op deze website over de nieuwe Wet voor de uitvoering van straffen, de Wet USB, gaven wij aan dat lagere rechters sinds 1 Meer >

Onjuist invullen van BIBOB-formulier leidt tot gevangenisstraf

18-02-2020 | Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 31 januari 2020 een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden omdat hij het zogenaamde BIBOB-inlichtingenformulier niet juist had ingevuld (ECLI:NL:GHAMS:2020:329). De man vroeg Meer >

Eerste Kamer stemt in met invoeringswet Omgevingswet

12-02-2020 | Op 11 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoeringswet Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over Meer >

Invoering nieuwe wet voor de uitvoering van straffen

Rechtsgebied: | Door: mr. Suzanne Brinkman,
17-01-2020 | Op 1 januari 2020 is een nieuwe wet in werking getreden voor de tenuitvoerlegging van straffen, zoals het uitzitten van een gevangenisstraf, het uitvoeren van een werkstraf of de betaling Meer >

Wetsvoorstel voor de Wet homologatie onderhands akkoord kan gevolgen hebben voor de verhuurder

Rechtsgebied: | Door: mr. Remco Bressers,
21-11-2019 | Het wetsvoorstel tot wijziging van de Faillissementswet door invoering van de Wet homologatie onderhands akkoord, hierna te noemen: “WHOA”, kan gevolgen hebben voor verhuurders van onroerende zaken. Hierna wordt kort Meer >

Strafrechter gaat niet akkoord met onderzoek door verzekeraar naar fraude

Rechtsgebied: | Door: mr. Suzanne Brinkman,
15-11-2019 | De Rechtbank Rotterdam heeft op 29 oktober 2019 drie strafzaken behandeld tegen mensen die werden verdacht van verzekeringsfraude. De verdachten zouden hun verzekeraar hebben opgelicht door bijvoorbeeld een claim in Meer >

Forse straf na veroordeling voor o.a. belastingfraude

Rechtsgebied: | Door: mr. Suzanne Brinkman,
06-11-2019 | Op 17 oktober 2019 is een ondernemer tot een langdurige gevangenisstraf veroordeeld voor belastingfraude en valsheid in geschrifte. Het Gerechtshof Amsterdam legde een gevangenisstraf op van 21 maanden waarvan zeven Meer >

Wet overgang van onderneming in faillissement: vloek of zegen?

Rechtsgebied: | Door: mr. Hans Alberts,
31-07-2019 | Op dit moment is het relatief eenvoudig om bedrijfsactiviteiten uit faillissement over te nemen, omdat de werknemers in principe achterblijven bij de gefailleerde onderneming. Deze situatie dreigt echter te veranderen Meer >

Is een beding in de huurovereenkomst dat huurder moet bewijzen dat hij zijn hoofdverblijf in de gehuurde woning heeft nietig?

28-06-2019 | Het Hof Amsterdam heeft op 2 april 2019 (ECLI:NL:GHAMS:2019:1109) hierover een uitspraak gedaan. De verhuurder van de sociale huurwoning heeft het ernstige vermoeden dat de huurder niet het hoofdverblijf in Meer >

Verzuimboetes en strafvervolging

Rechtsgebied: | Door: mr. Suzanne Brinkman, mr. Rob Milo,
26-06-2019 | De fiscale fraudekamer van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch verklaarde op 4 juni 2019 in een uitspraak de officier van justitie niet-ontvankelijk in de vervolging van omzetbelastingfraude. Tegen de onjuist ingediende aangifte Meer >

Suppletie is geen belastingaangifte

Rechtsgebied: | Door: mr. Suzanne Brinkman, mr. Rob Milo,
26-06-2019 | De fiscale fraudekamer van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft op 4 juni 2019 uitspraak gedaan tegen een verdachte die onder meer werd verdacht van het -als leidinggever van zijn bedrijf- onjuist Meer >

Huurovereenkomst met een minimale duur van 1 jaar nog mogelijk?

21-06-2019 | Per 1 juli 2017 is in werking getreden de Wet doorstroming huurmarkt 2015 (althans gedeeltelijk). Onderdeel daarvan is dat de wetgever de mogelijkheid heeft gecreëerd om een (zelfstandige) woonruimte voor Meer >

Raad van State geeft duidelijkheid over gedoogbesluiten

12-06-2019 | Op 24 april jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over gedoogbeslissingen. In die uitspraak heeft de Afdeling een nieuwe lijn hoe om te Meer >

ROZ-model huurovereenkomst aangevuld met bepalingen Label C-verplichting kantoren

Rechtsgebied: | Door: mr. Remco Bressers,
23-05-2019 | Bij het sluiten van huurovereenkomsten wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de modelhuurovereenkomsten zoals opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). Deze modelhuurovereenkomsten krijgen regelmatig een update. Dat is thans Meer >

Nieuw stelsel toezicht in de bouw

17-05-2019 | De Eerste Kamer heeft inmiddels ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht in de bouw. Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet kwaliteitsborging voor het Meer >

Parkeerbehoefte bij bouwplannen

Rechtsgebied: | Door: mr. drs. Bart Bollen,
17-05-2019 | De vraag is hoe het ook alweer zit met de parkeerbehoefteberekening indien een bestaand pand gesloopt wordt en er een nieuwe ontwikkeling plaatsvindt. Vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van Meer >

Elektronisch verkeer met bestuursorgaan; kies de juiste weg!

Rechtsgebied: | Door: mr. drs. Bart Bollen,
19-02-2019 | Artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) laat toe dat langs elektronische weg (per e-mail, of per fax) indienen van stukken mogelijk is indien het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt Meer >

Opheffing erfdienstbaarheid

Rechtsgebied: | Door: mr. drs. Bart Bollen,
29-01-2019 | Op grond van artikel 5:79 BW kan een erfdienstbaarheid opgeheven worden op vordering van de eigenaar van het dienende erf, indien de eigenaar van het heersende erf geen redelijk belang Meer >