Actualiteiten

Wees gewaarschuwd voor de turboliquidatie

Per 15 november 2023 treedt de ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ in werking. De tijdelijke wet heeft betrekking op de ontbinding en liquidatie op eigen initiatief van de vennootschap en heeft vooralsnog een tijdelijk karakter van twee jaar, tenzij er plannen zijn om de maatregelen permanent te implementeren. In dit artikel wordt uit een gezet wat de turboliquidatie inhoudt en welke gevolgen de tijdelijke wet met zich meebrengt.

Valkuilen bij een turboliquidatie

Oorspronkelijk is de turboliquidatie bedoeld voor vennootschappen waarin geen baten meer zijn en ook geen baten meer worden verwacht. Middels de turboliquidatie kan de vennootschap dan op zeer snelle wijze ontbonden en geliquideerd worden, zonder dat een vereffenaar wordt aangesteld. Nadeel van deze wijze van liquidatie is dat aan crediteuren weinig tot geen informatie wordt geboden. Daarbij werd het middel ook gebruikt om crediteuren te omzeilen.

Om in dit probleem te voorzien gelden per 15 november 2023 extra vereisten voor de turboliquidatie van een vennootschap. Het beoogde effect van de tijdelijke wet is om crediteuren meer informatie te verschaffen.

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

De tijdelijke wet legt nieuwe verplichtingen op aan rechtspersonen die gebruikmaken van een turboliquidatie. Binnen 14 dagen na de ontbinding moeten zij een gedetailleerde balans en een staat van baten en lasten deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze documenten omvatten niet alleen het boekjaar van ontbinding, maar kunnen ook betrekking hebben op het voorgaande boekjaar. Bovendien moeten zij een grondige beschrijving verstrekken van de redenen waarom er geen activa waren op het moment van ontbinding.

Als er sprake is geweest van het verkopen van activa en het verdelen van opbrengsten, moet dit ook worden vermeld. En mocht er zijn verzuimd om crediteuren volledig of gedeeltelijk te betalen, dan dient de rechtspersoon de redenen hiervoor aan te geven. Daarnaast moeten eventuele niet-openbaar gemaakte jaarrekeningen, inclusief de accountantsverklaring, alsnog worden gedeponeerd.

Om crediteuren en andere belanghebbenden in staat te stellen te controleren of er sprake is geweest van misbruik, dient het bestuur onmiddellijk na deze deponeringen schriftelijk mededeling te doen aan de crediteuren. Dit nieuwe transparantiebeleid biedt crediteuren aanzienlijk meer bescherming en vergroot het vertrouwen in het proces.

Aansprakelijkheid van bestuurders

Indien de regels die gelden voor de turboliquidatie niet in acht worden genomen, kan dit een persoonlijk ernstig verwijt opleveren voor het bestuur van de vennootschap. De bestuurders zijn dan aansprakelijk voor de schade. Heb liquideren van de vennootschap terwijl er nog baten zijn levert bestuurdersaansprakelijkheid op. Ook dienen alle lopende overeenkomsten, zoals de huurovereenkomst, tijdig en op juiste wijze te worden opgezegd. Gebeurt dat niet, dan is het bestuur – in beginsel – aansprakelijk.

Verder zijn bestuurders aansprakelijk indien zij selectieve betalingen verrichten voorafgaand aan de turboliquidatie. Dit houdt in dat bepaalde crediteuren wel worden betaald en andere crediteuren niet. Ook wanneer bestuurders voorafgaand dividend uitkeren aan zichzelf terwijl er nog vorderingen van crediteuren voldaan moeten worden resulteert in bestuurdersaansprakelijkheid.

Ook het niet voldoen aan de voorwaarden van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie kan ernstige gevolgen hebben. Bestuurders lopen het risico van een civielrechtelijk bestuursverbod en boetes. In geval van niet-naleving van de verantwoordingsverplichting, opzettelijke benadeling van schuldeisers, of betrokkenheid bij eerdere turboliquidaties waarbij schuldeisers onbetaald zijn gebleven, kan het Openbaar Ministerie een verzoek tot bestuursverbod indienen bij de rechter.

Conclusie

Per 15 november 2023 gelden strengere regels om een vennootschap te ontbinden en liquideren middels een turboliquidatie. Indien de bestuurders van de te liquideren vennootschap niet voldoen aan deze regels, kan dit leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Jansen en Rens Tannenbaum van NeXT advocaten.

Dit bericht is geplaatst op 26 juli 2023.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: