Actualiteiten

Porthos-uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, exit bouwvrijstelling voor stikstof

In een tussenuitspraak van 2 november 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat de zogenaamde bouwvrijstelling voor de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden in strijd is met de habitatrichtlijn.

Dit betekent dat er per bouwproject een beoordeling gemaakt zal moeten worden of er sprake zal zijn bij de bouwactiviteiten van een project van een significante toename van stikstof in een Natura 2000-gebied.

Dit betekent een nieuwe tegenslag voor de regering in de stikstofaanpak. Immers, de wetgever had met de bouwvrijstelling bedoeld om een generieke vrijstelling op te nemen voor alle bouwactiviteiten, omdat deze – kort gezegd – tijdelijk zijn en omdat de te verwachten maatregelen in de bouwsector hun effect op de stikstofdepositie zouden hebben. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zet met deze tussenuitspraak een streep door de bouwvrijstelling, zodat er per project een passende beoordeling gemaakt zal moeten worden ten aanzien van de stikstofgevolgen van de bouwactiviteiten op de Natura 2000-gebieden.

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij mr. Bart Bollen.

Dit bericht is geplaatst op 3 november 2022.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: